Wuhan BBT Mini-Invasive Medical Tech. Co., Ltd.
Wuhan BBT Mini-Invasive Medical Tech. Co., Ltd.
KCharselect unicode block name

KCharselect unicode block name

  • Harmonic Blade
  • Harmonic Blade
  • Harmonic Blade
  • Harmonic Blade
  • Harmonic Blade
  • Harmonic Blade
Liên lạc

Đặc trưng của Medical STATE tiếp theo chiều dài thích hợp nhất. The 23cm trai điều chỉnh lưỡi kiếm được kết nối với một máy thu phát siêu âm 5k, người có thể làm việc với 5k Harmonic Blade 23cm

Dựa theo tình hình thực tế, người dùng chọn Medical STATE tiếp theo chiều dài thích hợp nhất. The 23cm trai điều chỉnh lưỡi kiếm được kết nối với một máy thu phát siêu âm 5k, người có thể làm việc với 5k trên thị trường.


Bộ sốdComment BBT Medical Harmonic Blade 23cm


SCPTB0. CC.Hình ảnh của BBT Medical Harmonic Blade 23cm

Hình ảnh của BBT Medical Harmonic Blade 23cm
Hình ảnh của BBT Medical Harmonic Blade 23cm